Zápis č. 68 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 14. 4. 2024

Přítomni: Jan Pernt, Jan Jeřáb, Roman Koutecký, Václav Blažek, Patrik Pollák, Michael Soukup

Omluveni: Eva Krahulíková

Host: –

PROGRAM:

Kontrola z minulé schůze:

Teplo. Vyvážení otopné soustavy. Na základě usnesení 15. VH SVJ a odsouhlasení Výborem bude oslovena firma Trigad s.r.o., aby vyhotovila projekt Hydronického vyvážení otopné soustavy. Objednáno. Dle sdělení firmy začne zaměřování systému ve druhé polovině března 2024. O přesných termínech budou majitelé bytů informováni v dostatečném předstihu – zaměření provedeno, čekáme na zprávu a na termín vyvážení. (výbor SVJ)

Kontrola výmalby v chodbách domů. Zjištěno několik závad výmalby. Po zjištění všech závad bude objednána oprava. Soupis hotov, bude objednána výmalba, přesné datum bude vyvěšeno v předmětných domech. Úkol trvá. (výbor SVJ)

Kontrola účetnictví. Na základě usnesení 15. VH SVJ pověřil výbor Mgr. E. Krahulíkovou zajištěním nezávislé účetní, která provede kontrolu činnosti a hospodaření našeho SVJ za posledních 5 let. Kontrola objednána u firmy Hana Grygárková, bude provedeno během května 2024. (E. Krahulíková)

Kontrola systémů vytápění. Dle nových směrnic (vyhláška č. 38/2022 Sb.) je nutné provést Kontrolu systémů vytápění. Bude objednáno u firmy Trigad s.r.o. Odsouhlaseno. Objednáno. Bude provedeno během března a dubna 2024. Provedeno, čekáme na zprávu. (výbor SVJ)

Střecha. Na 66. schůzi výboru SVJ byl pozván pan Ing. D. Dytrich, který výbor seznámil z možností instalace fotovoltaického systému na jižní část střechy v rámci její plánované rekonstrukce. Tento systém by umožňoval následně částečný bezplatný ohřev společné vody. Na tento systém a zateplení střechy je v současné době možné zažádat o státní dotace, které by z 30-40% pokryly její cenu. Problémem je, že na toto musí být vyhotoven projekt, který by následně musely schválit příslušné úřady (stavební úřad, dotační úřad a především památkáři). Tento projekt samozřejmě nejdříve musí zaplatit naše SVJ. Výbor požádal pana D. Dytricha, aby připravil celkovou nabídku na rekonstrukci střechy a především cenovou nabídku na potřebný projekt. Nabídka obdržena. Celková cena projektu + žádostí o dotace vyčíslena cca 885.530,- Kč bez DPH. (1. Dokumentace návrhu – studie stavby – 111 930 Kč, 2. Dokumentace pro vydání stavebního povolení bez předchozí fáze (DSP+ DOS+), včetně posudků, vizualizace, st. technického průzkumu – 330 000 Kč, 3. Dokumentace DSP+DOS+ – fotovoltaika a tepelné čerpadlo – 263 900 Kč, 4. Energetický posudek+soulad s technickými podmínkami dotace – 80 000 Kč, 5. Podání dotace – 70 000 Kč). Proběhla diskuze Výboru. Na základě rozboru a dotazů u jiných firem, kde nám bylo řečeno, že navrhovaná koncepce je zatím stále ve vývoji a v námi požadovaném rozsahu zatím prakticky nikde neprováděna a také díky ceně projektu, kdy není jisté, zda na dotace dosáhneme, se Výbor rozhodl zatím nabídku projektu nepřijmout. Vzhledem k tomu, že máme stále k dispozici pouze jedinou konkrétní nabídku na rekonstrukci střechy, se Výbor rozhodl, že osloví další firmy. Doufáme, že budeme úspěšnější. Pokud obdržíme další nabídky v dohledné době, připravíme vše k hlasování per-rollam. Osloveny další firmy, přes počáteční zájem jsme opět žádné konkrétní nabídky neobdrželi. (výbor SVJ)

Nové akce a zprávy:

Návrh na projekt instalace fotovoltaického systému na střechu. Výbor opět obdržel nabídku od Ing. D. Dytricha na vypracování Dokumentace návrhu – studie stavby za 111 930 Kč, která by byla podkladem pro VH našeho SVJ v tomto roce. Výbor tuto nabídku nepřijal. (výbor SVJ)

Deratizace. Vzhledem k tomu, že před domem Sámova 21 si potkani vytvořili hnízdo, byla objednána deratizace. Návnady byly umístěny před dům 21, do všech sklepních prostor a do kontejnerových stání. Před domem Sámova 21 byly návnady odstraněny 10. 4. 2024. Pokud tento krok nepomůže, je domluveno další kolo deratizace. (výbor SVJ)

Kontrola stavu střechy. Byla objednána a částečně byly provedeny i opravy zjištěných závad (prasklé tašky). Dále bylo objednáno čištění zanesených okapních žlabů. (výbor SVJ)

Společné osvětlení. Zjištěny závady společného osvětlení chodeb. Objednána oprava a kontrola. (výbor SVJ)

Praha 14. 4. 2024

Zapsal: J. Jeřáb


Uveřejněno

v

od

Značky: