Zápis č. 66 ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek – Sámova ul. konané dne 6. 2. 2024

Přítomni: Jan Pernt, Jan Jeřáb, Roman Koutecký, Václav Blažek, Eva Krahulíková, Patrik Pollák, Michael Soukup

Omluveni: –

Host: Ing. D. Dytrich

PROGRAM:

Kontrola z minulé schůze:

Teplo. Proběhla kontrola nahlášených nefunkčních radiátorů. Závěry zveřejněny. Zjištěné, zatím neodstraněné, závady opraveny. Objednán projekt celkového seřízení a opravení topného systému, dle sdělení objednaného bude projekt hotov do konce května 2023. Projekt pro nedostatek času, i přes naši objednávku, nebyl vyhotoven. Jsou osloveny další firmy, čekáme na jejich vyjádření. Následně na základě jeho výsledků budou poptány firmy na provedení oprav. (výbor SVJ)

Střecha. Provedena kontrola stavu střechy po zimě a provedeny následné opravy a čištění okapních svodů. Zadáno i vypracování projektu celkové rekonstrukce střechy. Čekáme na jeho dodání. Projekt k dispozici, osloveny firmy – čekáme na cenové nabídky. (výbor SVJ)

Kontrola výmalby v chodbách domů. Zjištěno několik závad výmalby. Po zjištění všech závad bude objednána oprava. Soupis hotov, bude objednána výmalba, přesné datum bude vyvěšeno v předmětných domech. Úkol trvá. (výbor SVJ)

15. VH SVJ. Proběhla. Zápis zveřejněn a zaslán na obchodní soud k založení. (výbor SVJ)

Nové akce a zprávy:

Volba předsednictva nového Výboru SVJ. Na 15. VH SVJ byl zvolen nový Výbor. Na 66. schůzi Výboru byla následně provedena volba jeho nového předsednictva. Výbor si jako předsedu zvolil pana Jana Jeřába (Sámova 23) a jako místopředsedu pana Michaela Soukupa (Sámova 25).

Kontrola účetnictví. Na základě usnesení 15. VH SVJ pověřil výbor Mgr. E. Krahulíkovou zajištěním nezávislé účetní, která provede kontrolu činnosti a hospodaření našeho SVJ za posledních 5 let. (E. Krahulíková)

Kontrola systémů vytápění. Dle nových směrnic (vyhláška č. 38/2022 Sb.) je nutné provést Kontrolu systémů vytápění. Bude objednáno u firmy Trigad s.r.o. Odsouhlaseno. (výbor SVJ)

Vyvážení otopné soustavy. Na základě usnesení 15. VH SVJ a odsouhlasení výborem bude oslovena firma Trigad s.r.o., aby vyhotovila projekt Hydronického vyvážení otopné soustavy. (výbor SVJ)

Střecha. Na 66. schůzi výboru SVJ byl pozván pan Ing. D. Dytrich, který výbor seznámil z možností instalace fotovoltaického systému na jižní část střechy v rámci její plánované rekonstrukce. Tento systém by umožňoval následně částečný bezplatný ohřev společné vody. Na tento systém a zateplení střechy je v současné době možné zažádat o státní dotace, které by z 30-40% pokryly její cenu. Problémem je, že na toto musí být vyhotoven projekt, který by následně musely schválit příslušné úřady (stavební úřad, dotační úřad a především památkáři). Tento projekt samozřejmě nejdříve musí zaplatit naše SVJ. Výbor požádal pana D. Dytricha, aby připravil celkovou nabídku na rekonstrukci střechy a především cenovou nabídku na potřebný projekt. Následně bude tato nabídka na projekt předmětem našeho hlasování per-rollam. Předpokládaný termín hlasování je březen 2024. (výbor SVJ)

Praha 6. 2. 2024

Zapsal: J. Jeřáb


Uveřejněno

v

od

Značky: